la nostra escola


L’ESCOLA DE MÚSICA FRONT MARÍTIM és un centre especialitzat en l’ensenyament musical. Obre les seves portes el curs 2011 / 2012 amb una amplia proposta educativa, diversa i de qualitat.


Una escola per tots aquells que estimen la música, un espai on els més petits podran desenvolupar tot el seu potencial, on els adults amb ganes d’aprendre passaran una bona estona i on els estudiants avançats, que faran de la música la seva professió, trobaran la preparació que requereixen.

NORMES DE FUNCIONAMENT

Inscripcions i quotes

descomptes

– Per al tercer germà o familiar la matrícula serà gratuïta.
– Els germans matriculats es beneficiaran d’un 10% de descompte en el preu de les mensualitats durant tot el temps que romanguin matriculats a l’escola ( aquest descompte no s’aplica a la matrícula).
– Els descomptes no són, en cap cas, acumulables.

mensualitats

– Els preus són anuals amb pagaments repartits en deu mensualitats (de setembre a juny, ambdós mesos inclosos) independentment del número de classes que hi hagi cada mes.
– El pagament de les quotes mensuals s’efectuarà per domiciliació bancaria excepte els casos que prèviament s’hagi acordat realitzar-los en efectiu.
– Els rebuts domiciliats es cobraran al principi de cada mes. Els pagaments en efectiu es realitzaran entre els dies 1 i 5 del mes corresponent.
– Els rebuts retornats seran passats novament amb un recàrrec de 5€.
– La falta d’assistència a classe no allibera del pagament de les mensualitats.

assistència

– L’escola només tanca els festius oficials i d’obligat compliment.
– Els dies festius no són recuperables.
– Les classes individuals d’instrument no es recuperaran en cas de falta d’assistència de l’alumne.

Baixes i devolucions

– Les baixes temporals o permanents s’han de comunicar a secretaria abans del dia 20 del mes anterior, de no fer-se així s’haurà d’abonar el 100% del rebut generat.
– Cal que l’alumne comuniqui la seva baixa personalment. No s’acceptaran baixes amb caràcter retroactiu.
– La matrícula no es reintegrarà en cap cas.

Classes i temes acadèmics

– Cal que els alumnes arribin puntuals a classe. La decisió de permetre l’accés a l’aula un cop començada la classe depèn del professor.
– No és permès a cap estudiant abandonar la classe abans de l’hora sense permís del professor.
– Es considera falta greu la pèrdua del respecte verbal vers el professor o qualsevol membre de l’equip de l’escola i pot comportar l’expulsió immediata de l’alumne.
– La direcció es reserva el dret d’expulsar a qualsevol alumne que tingui una dinàmica de funcionament personal incompatible amb la de l’escola i la resta dels estudiants.
– La direcció de l’escola es reserva el dret d’aconsellar a l’alumne el canvi de classe si considera que el nivell escollit no és l’adequat pel correcte aprofitament del curs.
– La direcció de l’escola es reserva el dret d’efectuar un canvi de professor, d’horari o de l’aula on s’imparteix la matèria si ho considera convenient pel bon funcionament del curs.
– No és permès la interrupció de les classes sense causa justificada.
– Si desitgeu parlar amb la direcció cal concertar una citada secretaria.

El fet de matricular-se a L’ESCOLA DE MÚSICA FRONT MARÍTIM implica l’acceptació i conformitat amb aquestes normes de funcionament i el calendari escolar publicat a la pàgina web de l’escola així com la reserva per part de l’escola dels horaris acordats.L’EQUIP HUMÀ

L’equip humà de la nostra escola està format per músics amb titulacions superiors obtingudes a reconegudes universitats de música i conservatoris d’arreu d’Europa. L’experiència i la qualitat humana de cadascun dels nostres professors garanteixen una excel·lent experiència pedagògica i són un dels pilars d’aquesta escola.

Tots ells combinen la docència amb les seves carreres com a intèrprets.

Quins instruments oferim:

 • Piano
 • Guitarra (Clàssica, Moderna, Elèctrica…)
 • Flauta travessera
 • Flauta dolça
 • Saxòfon
 • Cant
 • Batería
 • Baix elèctric
 • Violi
 • Viola
 • Cello
 • Contrabaix
 • Trombó
 • Bombardí/Tuba

Y més…!